Alumnat

Punts forts

El centre treballa amb tabletes pròpies de l’escola, banc de 2 grups, des de P3 a 4t de Primària. A partir de 5è de Primària i fins a 4t d’ESO, cada alumne disposa del seu propi ordinador personal. Aquest fet provoca que en acabar 4t d’ESO, les i els alumnes tenen un gran domini de les competències més instrumentals de l’ús de tecnologies.

Punts febles

Hi ha aspectes vinculats a la competència digital que no es vinculen directament a cap matèria o projecte i que, per tant, es treballen molt poc i caldrà incloure’ls a la gradació de les competències segons etapes i cursos per a millorar-los.