Avaluació i millora

Per tal d’avaluar la implementació de l’Estratègia digital de centre, durant el mes de juny-juliol de cada curs acadèmic es reuneix la comissió digital i valora l’assoliment dels criteris dels indicadors de les activitats i dels objectius i s’exposen les propostes de millora.

A partir d’aquí, la comissió digital actualitza la temporalització de l’EDC.