Temporalització, planificació i seguiment

Entenem per planificació l’organització i seguiment d’aquelles actuacions destinades a assolir els objectius que hem determinat. La planificació és una tasca necessària per aconseguir avançar cap als objectius que ens hem marcat i que es pot dur a terme dins la Comissió d’Estratègia Digital de Centre.

Per cada objectiu, hem dissenyat activitats que permetin el seu assoliment. Igual que passava amb la selecció d’objectius, cal ser realista a l’hora de determinar les activitats que es realitzaran i cal prioritzar aquelles que més poden apropar-nos a l’objectiu.

Un cop dissenyades les activitats, cal planificar el seu desenvolupament. Per cada activitat, hem determinat:

Recursos necessaris pel que fa a infraestructures, maquinari, recursos humans i temporals (reunions, hores destinades a organitzar i implementar les actuacions, etc.)

Distribució de responsabilitats.