Comunicació

El principal canal de comunicació escrit entre el professorat i l’alumnat del centre serà el correu electrònic, tot i que amb l’alumnat s’utilitza cada vegada més el Teams. Amb les famílies serà un canal de comunicació secundari.

Al panell de Microsoft 365 hi ha creats diferents grups de distribució per enviar correus al professorat de l’escola.

Els grups són:

  • Centre
  • Educació infantil
  • Educació primària
  • Educació secundària

I tots aquells que cada escola ha cregut convenient que es creessin.

Les relacions que els professors tenen amb l’administració del departament d’educació es fan amb un correu de la xtec per tant la direcció de l’escola demanarà la creació d’aquest correu.

Les escoles Cor de Maria de Valls tenen com eina de per fer videoconferències el Teams, per tant qualsevol professor que comenci a una de les nostres escoles se li facilitarà el manual d’us de Teams. Nosaltres utilitzem aquesta plataforma com a EVA, amb els alumnes i entre professors.