Diagnosi

[curs 2021-22] Per fer la diagnosi, la comissió digital del centre ha utilitzat quatre recursos:

  • Enquesta a diferents col·lectius de la Comunitat Educativa a través de l’eina SELFIE
  • Enquesta a altres col·lectius de la Comunitat Educativa a través de forms de creació pròpia
  • Entrevistes amb l’equip directiu del centre i el coordinador TIC amb la mentoria digital
  • Sistema d’indicadors que el centre ja recull anualment a través de la Programació General Anual PGA

Col·lectius que han participat a la diagnosi de la competència digital de la nostra Comunitat Educativa:

  • Equip directiu
  • Professorat
  • Alumnat
  • Representats de l’AFA
  • Representants del Consell Escolar

Aquesta diagnosi permet detectar graus de la competència digital dels diferents estaments de la Comunitat Eductiva, tot determinant una situació de partida per fer dur a terme una bona Estratègia Digital de Centre.

Els resultats recopilats de les enquestes analitzen 8 aspectes diferenciats amb l’objectiu d’extreure conclusions i així fer una proposta d’objectius de treball en relació a la EDC.

Els aspectes analitzats són els següents:

  • Lideratge
  • Col·laboració i xarxes
  • Infraestructura i equips
  • Desenvolupament professional continuat
  • Pedagogia: recolzament i recursos
  • Pedagogia: implementació a l’aula
  • Pràctiques d’avaluació
  • Competències digitals de l’alumnat

Cadascun d’aquests aspectes s’han analitzat amb dos tipus d’enquestes pel que fa referència a l’alumnat. La separació dels dos grups s’ha fet partint del criteri que a partir de 5è de primària l’alumnat ja disposa de dispositiu propi, fet que creiem que s’ha de tenir en compte per fer l’anàlisi.

  • Enquesta SELFIE nivell Primària: 3r i 4t de primària
  • Enquesta SELFIE nivell ESO: 5è de primària a 4t d’ESO

A l’enquesta de cada grup hi ha participat el col·lectiu d’alumnes, l’Equip Directiu i el professorat de l’etapa.

Els representants d’AFA i del Consell Escolar han participat a través d’una enquesta de creació pròpia.

A partir de l’anàlisi d’aquestes eines, es detecten els punts forts i punts febles dels col·lectius alumnat, professorat i centre que es detallen a continuació.